Autolle.com tietosuojaseloste

Päiväys 17.5.2024

TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Autollecom Oy käsittelee ja turvaa henkilötietosi palvellessaan sinua autokauppaa ja yksityisleasingiä koskevissa asioissa. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja kansallista tietosuojalakia (5.12.2018/1050).

REKISTERINPITÄJÄ

Autollecom Oy
Professorintie 11 B
90440 Kempele
Y-tunnus: 2661196-9 / 3238762-5

REKISTERIEN NIMET

Autollecom Oy asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen keräämisen ja tallentamisen pääasiallisena käyttötarkoituksena on palvelemisesi autokauppaa koskevissa asioissa. Henkilötietojasi käytetään automaattiseen päätöksentekoon haettaessa sinulle luottopäätöstä.

Henkilötietojasi voidaan lisäksi käyttää muun muassa seuraavia tarkoituksia varten:

 • Luottotietojen tarkistamiseen ostotapahtuman yhteydessä.
 • Suostumuksellasi asiakasviestinnässä sekä markkinoinnissa mukaan lukien suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentaminen.
 • Suostumuksellasi palveluiden ylläpitoon, kehittämiseen ja laadun varmistamiseen.
 • Autollecom Oy:n oikeutetun edun toteuttamiseksi. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella, punnitsemme käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat sinulle, ja olemme arvioineet, että oikeutesi ja etusi eivät syrjäytä oikeutettua etuamme käsitellä henkilötietojasi.
 • Lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseen. Esimerkiksi kirjapitovelvoitteet sekä asiakkaan tuntemista koskevat velvoitteet edellyttävät henkilötietojen käsittelemistä ja säilyttämistä.

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste riippuu siitä, mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käsitellään.

 

KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Henkilötietojen antaminen on Autollecom Oy:n palveluiden käyttämisen ja sopimuksen syntymisen edellytys. Keräämme tarvittavat henkilötiedot pääsääntöisesti sinulta itseltäsi. Henkilötietojasi voidaan lainsäädännön sallimissa tilanteissa kerätä ja päivittää myös kolmansien osapuolien ylläpitämistä rekistereistä, kuten luottotietoyhtiöiden luottotietorekistereistä, liikenneasioiden rekisteristä, väestötietorekisteristä tai muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä sekä yhteistyökumppaneiltamme. Sinulta kerätään ja tallennetaan vain palveluidemme toteuttamisen ja sopimuksen syntymisen kannalta tarpeelliset tiedot seuraavista:

 • Etunimet ja sukunimi / oikeushenkilön täydellinen nimi
 • Henkilötunnus / y-tunnus
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Ammatti ja työsuhdetiedot
 • Kansalaisuus
 • Siviilisääty
 • Tiedot mahdollisesti käyttämästäsi edustajasta.
 • Ajoneuvon merkki, malli, rekisterinumero, valmistenumero ja muut asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat ajoneuvon tunnistetiedot.
 • Tapauskohtaisesti vaihtelevia asiakkuutta ja sopimuksia koskevia tietoja kuten mahdollisia luottohakemustietoja, luottokelpoisuustietoja, velkojen perintätietoja, viranomaisrekisteritietoja ja pankkiyhteystietoja.

EVÄSTEET JA SELAILUN SEURANTA

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin. EvästeselosteEvästeseloste

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme henkilötietojasi niin pitkään kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietojasi pidempään. Mikäli henkilötietojasi tarvitaan oikeudenkäyntiin tai muuhun oikeudelliseen menettelyyn oikeusvaateen selvittämiseksi, laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi, voimme säilyttää ja käyttää henkilötietojasi kyseessä olevan menettelyn vaatiman ajan.

REKISTERIN SUOJAUS JA TIETOJEN SÄILYTYS

Riippuen tietojen tallennusalustasta, tiedot on tallennettu lukkojen ja/tai salasanojen taakse. Kulunvalvonta on järjestetty asianmukaisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Vain tietyillä, ennalta määrätyillä tahoilla on pääsy rekisteriin käsiksi.

Tietoja säilytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN TURVAAMINEN

Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja turvallisesti. Henkilötietosi suojataan luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta hävittämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojakeinoja. Kulunvalvonta tiloihimme sekä käyttämiemme järjestelmien tekniset suojaukset on järjestetty asianmukaisesti. Riippuen henkilötietojesi tallennusalustasta, on henkilötietosi suojattu lukoilla ja/tai salasanoilla. Vain tietyillä, ennalta määrätyillä tahoilla on pääsy henkilötietoihin. Henkilötiedot ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat hävitetään tietoturvallisesti.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS

Lähtökohtaisesti henkilötietojasi ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksissa. Henkilötietojasi voidaan suostumuksellasi luovuttaa yhteistyökumppaneillemme. Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä erilaisia palveluntarjoajia kuten esimerkiksi IT-palveluita sekä kirjanpito- ja taloushallinnon palveluita tuottavia palveluntarjoajia.

Voimme joutua luovuttamaan henkilötietojasi kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:

 • Ostaessasi meiltä yhteistyökumppanimme palvelun tai tuotteen kuten ajoneuvovakuutuksen, luovutamme yhteistyökumppanillemme tarpeelliset tiedot palvelun tai tuotteen toimittamiseksi.
 • Takuukorjauksissa ja muissa vastaavissa toimenpiteissä, joissa käytämme alihankkijoita, luovutamme alihankkijoille tarpeelliset tiedot tehtävän suorittamiseksi.
 • Viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä henkilötietoja. Esimerkiksi liikennerikkomusten ja -rikosten yhteydessä sekä rahanpesuun mahdollisesti liittyvien epäilyttävien liiketoimien osalta olemme velvoitettuja luovuttamaan viranomaisille heidän pyytämänsä tiedot.
 • Hätätilanteissa tai muissa yllättävissä tilanteissa esimerkiksi ihmisten hengen ja terveyden sekä omaisuuden suojaamiseksi.
 • Ollessamme osallisena oikeudenkäynneissä tai muissa oikeudellisissa menettelyissä.
 • Ollessamme osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietojasi ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on oikeus:

 • Saada tieto siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi.
 • Saada jäljennös käsittelemistämme henkilötiedoistasi.
 • Vaatia virheellisten ja epätarkkojen henkilötietojesi oikaisua.
 • Vaatia henkilötietojesi poistamista.
 • Vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
 • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.
 • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun.
 • Peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi.
 • Kieltää sinulle kohdistettu suoramarkkinointi.
 • Saada henkilötietosi siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

Mikäli kieltäydymme edellä mainituista henkilötietojesi oikaisua, poistamista, käsittelyn rajoittamista, käsittelyn vastustamista tai siirtämistä koskevasta pyynnöstäsi, ilmoitamme asiasta ja asian perusteluista sinulle.

Henkilötietoihisi kohdistuvat tiedustelut ja pyynnöt voit lähettää osoitteeseen rekisterointi@autolle.com.

Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Voimme kuitenkin periä pyynnön toteuttamisesta hallinnollisia kustannuksia vastaavan kohtuullisen maksun tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimenpidettä, mikäli pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton. Mikäli tekemäsi pyynnön toteuttamisesta aiotaan periä maksu, olemme sinuun yhteydessä. Mikäli kieltäydymme suorittamasta pyytämääsi toimenpidettä, ilmoitamme sinulle kirjallisesti kieltäytymisemme perusteluineen.

Mikäli katsot, että henkilötietojasi on käsitelty lainsäädännön vastaisesti, on sinulla oikeus saattaa asia toimivaltaisen tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi tai käyttää muita oikeussuojakeinoja. Pyydämme kuitenkin ensisijaisesti olemaan yhteydessä meihin, mikäli sinulla on kysymyksiä tai huomautettavaa henkilötietojesi käsittelystä.